Tauros Charmander

Armaldo

Size Name Type Description Damage
24 Miss Red
12 Protect Blue This Pokémon gains Wait.
20 Pierce Through White 130
40 Iron Tail White 40